Điều khoản

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây. Bằng việc truy cập vào địa chỉ trang web này xem như bạn đã đọc và đồng ý bị ràng buộc pháp lý bởi những điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý, bạn nên dừng việc truy cập. acceljunky có quyền thay đổi điều khoản sử dụng vào bất kỳ lúc nào, việc bạn tiếp tục truy cập vào trang web xem như bạn đồng ý tuân theo những thay đổi đó.

1. Một số định nghĩa

Khi sử dụng tại đây

“acceljunky” bao gồm acceljunky, các công ty liên kết và các nhân viên, đối tác, nhân viên cấp quản lý và điều hành của acceljunky và các công ty liên kết.

“Trang web” là trang web mà acceljunky cung cấp ra cho công chúng tại địa chỉ http://www.acceljunky.com or http://research.acceljunky.com.

“Hệ thống” là toàn bộ các thiết bị điện tử được sử dụng bởi acceljunky để duy trì hoạt động của trang web và/hoặc cung cấp các dịch vụ của mình thông qua trang web.

“Dịch vụ” là toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi acceljunky thông qua trang web.

“Thông tin” là toàn bộ thông tin trong trang web có liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán hoặc acceljunky, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá chứng khoán, lịch sử giao dịch chứng khoán và các thông tin chứng khoán liên quan; các chỉ số ngành hoặc thị trường; các đồ thị hoặc hình minh họa; lãi suất hoặc lợi tức trái phiếu; báo cáo các loại của các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; báo cáo và phân tích thị trường; các bình luận hoặc khuyến nghị của các chuyên gia.

“Nhà cung cấp thứ ba” là tổ chức hoặc cá nhân ngoài acceljunky cung cấp một phần hoặc toàn bộ thông tin cho bạn trên trang web.

2. Truy cập bất hợp pháp

Nghiêm cấm mọi truy cập bất hợp pháp vào trang web hay hệ thống của acceljunky, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập vào trang web và hệ thống thông qua các biện pháp hacking, dò tìm mật khẩu; sử dụng trái phép mật khẩu; sử dụng trái phép các thông tin khác. Khi sử dụng trang web, bạn không được có bất kỳ hành động nào làm cho trang web, hệ thống và dịch vụ bị hư hại, không hoạt động được, bị quá tải, bị sai lệch so với thiết kế hoặc ngăn chặn, can thiệp vào việc sử dụng trang web, hệ thống và dịch vụ của người khác. Bạn cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

3. Việc sử dụng trang web sẽ được giám sát bởi acceljunky

Việc sử dụng trang web của bạn sẽ bị giám sát bởi acceljunky, các thông tin acceljunky thu thập được trong quá trình bạn sử dụng trang web có thể sẽ được acceljunky sử dụng cho các mục đích phát triển doanh nghiệp miễn là phù hợp với các qui định của pháp luật Việt Nam.

4. Quyền thay đổi nội dung trang web của acceljunky

acceljunky có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cải tiến nội dung trang web, tạm dừng hoặc từ chối việc bạn truy cập vào trang web để thực hiện các bảo dưỡng, nâng cấp, chỉnh sửa, cải tiến trang web một cách định kỳ hay đột xuất mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn, kể cả nghĩa vụ báo trước. Đối với các thông tin đã được cung cấp trên trang web, acceljunky không có nghĩa vụ phải cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó. acceljunky có quyền dừng hay thay đổi nội dung dịch vụ được cung cấp thông qua trang web vào bất kỳ lúc nào.